کنترل کیفیت (QC) فرآیندی است که از طریق آن یک کسب و کار به دنبال اطمینان از حفظ یا بهبود کیفیت محصول است.

Quality control (QC) is a process through which a business seeks to ensure that product quality is maintained or improved