آرشیو سوالات آزمون های ورودی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی برگزار شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
Human Genetics M.Sc. Entrance Exam Held by Ministry of Helath and Medical Education