تولید عبارت است از ایجاد یا تولید کالا با کمک تجهیزات، نیروی کار، ماشین آلات، ابزار و فرآوری یا فرمولاسیون شیمیایی یا بیولوژیکی. تولید از مباحث مورد مطالعه در رشته مدیریت می باشد

Manufacturing is the creation or production of goods with the help of equipment, labor, machines, tools, and chemical or biological processing or formulation. Manufacturing is one of the subjects studied in the field of management