سوالات آزمون جامع پیش کارورزی (پره انترنی) برای دانشجویان پزشکی

Comprehensive Pre-Internship Examination papers for Medical Students in Iran