آزمون های ارشد صنایع غذایی | دفترچه ارشد صنایع غذایی | دانلود سوالات ارشد صنایع غذایی

این مجموعه شامل تمامی آزمون های رشته صنایع غذایی می باشد که توسط وزارت علوم، وزارت بهداشت ، دانشگاه آزد، پیام نور و … برگزار شده است.

آزمون های برگزار شده توسط وزارت بهداشت با نام رشته علوم و صنایع غذایی با گرایش کنترل کیفی و بهداشتی و کد 131 می باشد. وزارت علوم آزمون های صنایع غذایی را با نام “علوم و مهندسی صنایع غذایی” -کد1313 – برگذار می نماید.