جلسات تدریس دکتر نادره رهبر فرش پیرا: دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات نانوفناوری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

Nadereh Rahbar: Associate Professor of Analytical Chemistry, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Nanotechnology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences