انگل‌شناسی، مطالعه انگل و میزبان و روابط مابین آن‌هاست. این علم، یکی از شاخه‌های زیست‌شناسی محسوب می شود که علاوه بر مطالعه ارگانیسم و محیط پیرامونش، نحوه زندگی انگل‌ها را به عنوان یک روش زندگی، مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهد.