شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که با مطالعۀ قارچ‌ها و بررسی ویژگی های ژنتیکی و زیست‌شیمیایی و آرایه‌شناسی آن می پردازد. این علم به بررسی استفاده از قارچ ها برای انسان در پزشکی (مانند پنی‌سیلین)، خوراک و همین طور آسیب هایی همچون مسمومیت با قارچ ها می پردازد.