مطالعه علمی درباره کرمهایی که انگل داخلی هستند.
Helminthology is the study of parasitic worms (helminths)