این علم به مطالعه حشرات از جنبه های مختلف می پردازد